2016-08-02

Rodziny zastępcze

Sposób załatwienia sprawy:
 • wpływ postanowienia sądu o utworzeniu rodziny zastępczej,
 • złożenie wniosku o przyznanie świadczeń przez rodzinę zastępczą,
 • złozenie wniosku o przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej,
 • skomplementowanie dokumentacji dziecka,
 • wydanie decyzji.
Wymagane dokumenty:
 • postanowienie sądu,
 • wniosek rodziny zastepczej,
 • odpis aktu urodzenia,
 • potwierdzenie zameldowania.
Podstawa prawna:

Ustawa o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnie 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

 

Procedura kwalifikowania kandydatów do szkolenia na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

 

I

Postanowienia ogólne

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego Nr 77/2011 z dnia 10 października 2011 r. zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Inowrocławskim.
 2. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzi zespół rodzinnej pieczy zastępczej w Inowrocławiu.
 3. Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
 4. Szkolenia dla kandydatów do pełniania funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone są przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej posiadających uprawnienia do szkolenia w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

II

Kwalifikowanie kandydatów do szkolenia

 

 1. Zgłoszenie się kandydatów, wstępna rozmowa

Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub o prowadzenie rodzinnego domu dziecka zgłaszają się do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. W trakcie rozmowy:

 • kandydat zostaje poinformowany o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie powinien spełniać  na rodzinę zastępczą
 • zostaje przekazany wykaz wymaganych dokumentów
 • nakreślona zostaje specyfika funkcjonowania rodzin zastępczych

 

2.  Rozpoczęcie współpracy – złożenie wymaganych dokumentów

Osoby/a decydująca się na poddanie procesowi kwalifikacji składa w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu następujące dokumenty:

-        pisemny wniosek kandydatów o wszczęcie procedury kwalifikowania na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikowania kandydatów- załącznik nr 1;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych- załącznik nr 2;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na procedurę sprawdzającą - wywiad środowiskowy przeprowadzany przez właściwy ops, wywiad koordynatorów w miejscu zamieszkania kandydatów, udział w badaniach psychologicznych – załącznik nr 3;

-        oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - załącznik nr 4 ;

-        oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego - załącznik nr 5;

-        oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych -  załącznik nr 6;

-        zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - załącznik nr 7;

-        potwierdzenie zameldowania;

-        zaświadczenie o niekaralności  ( do KRK występuje PCPR);

-        zaświadczenia o zatrudnianiu oraz o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,( w przypadku rolników zaświadczenie z Urzędu Gminy/PIT);

-        akt małżeństwa ( wyciąg aktualny), (ew. sentencja rozwodowa);

-        życiorys indywidualny kandydata – historia życia.

 

3. W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz może zasięgnąć opinii środowiskowych na temat kandydatów, między innymi; od pracodawcy, sąsiadów, księdza, sołtysa, w przypadku kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym – zaświadczeń ze szkoły itp.

 

4. Wizyta środowiskowa

Po złożeniu dokumentów o których mowa w ust.2 części II procedury, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udają się z wizytą do domu kandydata/ów w celu bliższego ich poznania, ustalenia ich warunków bytowych i mieszkaniowych oraz przeprowadzenia ankiety - załącznik nr 8. W przypadku kandydatów zgłaszających kandydaturę jako małżonkowie podczas wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków.

 

5. Badanie psychologiczne

Psycholog wyłoniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w wyniku zapytania ofertowego przeprowadza z kandydatem/kandydatami badania psychologiczne mające na celu  określenie predyspozycji psychicznych i osobowościowych kandydatów oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporządza opinię.

 

6.  Analiza zebranej dokumentacji, skierowanie na szkolenie

Po zebraniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 zespół rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje analizy, na podstawie której PCPR w Inowrocławiu kieruje kandydatów na szkolenie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź wątpliwości w procesie kwalifikacji kandydatów zespoł rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo odmówić skierowania na szkolenie, co dyskwalifikuje w dalszym postępowaniu.

Z posiedzenia i analizy dokumentów sporządzany jest protokół.

 

III

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe  lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 1. Szkolenie kandydatów prowadzone jest w oparciu o program zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową.
 3. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
 4. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom możliwość odbycia 10 godzinnych praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu inowrocławskiego.
 5. Po zakończeniu szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej wystawi zaświadczenie o  ukończeniu szkolenia dla kandydata/ów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

IV

Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastepcze zawodowe, niezawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 1. Kwalifikacji dokonuje zespół, w skład którego wchodzi: dyrektor PCPR, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespół prowadzący szkolenie.
 2. W uzasadnionych przypadkach na posiedzenie zespołu nadającego kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej mogą być zaproszeni kurator, pracownik socjalny, psycholog, koordynator.
 3. Z posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko zespołu dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do pełniania funkcji rodziny zastępczej.
 4. Na wniosek kandydata organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Rodzina składa pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego – załącznik nr 9.
 5. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

 

Załączniki

  zalacznik nr 3.pdf 43,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 4.pdf 43,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 5.pdf 43,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 6.pdf 43,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 7.pdf 41,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 1.pdf 39,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 9.pdf 39,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 2.pdf 55,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się